PRODUCT


 전자제품, 소모품, 각종 부품 등 다양한 공업용 제품 포장용 봉투

주소 : 경기도 시흥시 마유로 132번길 73

TEL : 1600-3120  FAX : 031-434-8894   E-MAIL : sjit93@hanmail.net


Copyright ⓒ Seon Jin Innotech. Co.,Ltd  ALL RIGHTS RESERVED.